• Apoyo para el "Establecimiento del proyecto"

  Lanbide CL 1

  Objeto

  Establecer las bases reguladoras de las ayudas a conceder en 2017 a las personas que inician una actividad empresarial y requieren un apoyo económico para el establecimiento de la misma (AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO)

 • Apoyo para la "Consolidación del proyecto"

  Lanbide CL 1

  Objeto

  Establecer las bases reguladoras de las ayudas a conceder en 2017 a las personas que han iniciado una actividad empresarial, para la consolidación de la misma (AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

 • Ayudas para emprender en economía social

  dirulaguntzak

  La constitución de empresas de economía social, incluyendo los supuestos de transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de Economía Social.

 • Centro de empresas ANEZKA, lanzadera para personas emprendedoras

  Anezka h

  Inaugurada Anezka, la nueva lanzadera para emprendedores
  Dentro de los compromisos adquiridos para fomentar empleo el gobierno municipal de Beasain, en el marco del convenio firmado con Goieki, cederá el espacio a aquellas personas emprendedoras que creen nuevas empresas.
  El centro dirigido a empresas de servicios avanzados estará situado en Kale Nagusia 40, en el centro urbano, dispone de cuatro oficinas y un espacio comun.

 • Convocatoria 2018 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras (Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial)

  dirulaguntzak

 • Convocatoria 2018 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras (Ayudas al establecimiento del proyecto)

  dirulaguntzak

 • Ekintzaileei bultzatzeko 2018ko laguntzen deialdia onestekoa (Enpresa-jarduerak sendotzeko laguntzak)

  dirulaguntzak

  Xedea

  Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2018an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (ENPRESA-JARDUERAK SENDOTZEKO LAGUNTZAK)

  Aurrekontuko zuzkidura

  1.990.742 euros

  Prestazio ekonomikoa

  Prestazioa:

  • Onuradun bakoitzak, gehienez ere, 2.500 euroko laguntza jasoko du. Zenbateko hori % 15 areagotuko da sustatzaileak 18 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago baditu (eskaera aurkezten duten unean). Eta beste % 15 emakumea bada.
  • Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten kideen kasuan, diru-laguntza ez da inola ere 6.000 eurotik gorakoa izango kide guztientzat. Muga hori aplikatu behar baldin bada, formula hau erabiliko da bazkide bakoitzari zer diru-laguntza dagokion kalkulatzeko: deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile bakoitzaren partaidetza-ehunekoa aplikatuko zaie 6.000 €-ei, harik eta aurreko atalean xedatutakoaren arabera legokiokeen diru-laguntzaren zenbatekora iritsi arte.

  Diru kopurua:

  • 875.926 euro 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteei laguntzak emateko erabiliko dira.
   Gainera 445.926 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.
  • 1.114.816 euro 30 urteko edo gehiagoko pertsonei laguntzak emateko erabiliko dira.
   Gainera 350.370 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.

  Deskripzioa, banaketa-mota eta/edo prestazio-mugak:

  Diru-laguntza jaso ahal izango da enpresa sortu berri baten proiektua sendotzeko beharrezko diren sustapen-, funtzionamendu- eta kudeaketa-gastuak ordaintzeko:
  a) Langile Autonomoen Araubide Berezian norbere konturako langile gisa eginiko kotizazioaren ordainketari dagozkion kuotak, edo, hala badagokio, Gizarte Segurantzakoak edo nahitaezko mutualitate profesionalari dagozkionak. Gastu hori ez da hartuko diruz lagun daitekeen gastutzat, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio publiko batzuek diruz lagundu badute.
  b) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate- eta merchandising-kanpainak, saltoki eta ibilgailuen errotuluak, errotuluen argiztapena eta diseinua.
  c) Web orrien eta sare sozialen diseinua, publizitate bannerrak beste enpresa baten web orrian, web orrialdeen mantentze-lanak, web orrian pluginak sartzearekin loturiko gastuak eta Facebooken sustatzeko zerbitzuen kostua.
  d) Aholkularitza (zerga-, lan-, kontabilitate- edo administrazio-arloan, liburu-edukitzailetzarekin eta eguneroko zerga- eta kontabilitate-arloko betebeharrekin loturikoak, lan arriskuekin loturikoak, erakusleihoak aldatzeko eta hobetzekoak...) eta coaching-gastuak
  e) Ekintzaileak eginiko prestakuntza-ikastaroak, zuzenean enpresa abian eta funtzionamenduan jartzearekin lotura dutenak, baldin eta diruz lagundutako aldiaren barruan hasten badira.
  f) Negozio-lokalen errentamendua, betiere baldintza hauek betetzen badira: ez izatea familia-etxebizitzaren zati edo beste enpresa batekin partekatutako eremu; ez egotea 2. mailarainoko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik lokalaren errentatzailearekin; eta ez izatea errentatzaile diharduen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide partaide.

  a), d) eta f) letretan adierazitako gastuei dagokienez, diruz lagunduko dira 6 hilabeteko epean egindako gastuak, diru-laguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 6 hilabete horiek hartuko dira diruz lagundutako alditzat.

  b), c) eta e) letretan adierazitako gastu diruz lagungarriak izango dira deialdi 2018/10/05etik aurrera sortu eta ordaindutakoak, 6 hilabeteko epera arte, diru-laguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

  Aholkularitza emateaz eta laguntzeaz ardura daiteke legez eratutako edozein erakunde edo enpresa, haren jardueran sartzen badira diruz lagunduko diren jarduerak.

  Zeharkako zergak ezin izango dira diruz lagundu, baldin eta berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.

  Fakturatutako zenbatekoaren zati bat diruz lagungarria ez den aldi bati egotzi beharreko gastuei badagokie, modu proportzionalean egokituko zaio fakturan jasota dagoen eta diruz lagun daitekeen aldiaren zatiari.

  Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurrekontu-zuzkidura agortuz gero, erabakitzeko dauden eskabideei ezezkoa emango zaie, eta hori guztia jakinaraziko da Lanbideren webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbideren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

  Ordainketa-modua:

  Diru-laguntza honela ordainduko da:
  • Lehenengo ordainketa: diru-laguntzaren % 46 diru-laguntza ematea onartu ostean, 2018ko aurrekontuko ordainketa-kredituaren kargura.
  • Bigarren ordainketa: 2019ko konpromiso-kredituaren kargura, benetan egindako eta egiaztatutako gastuengatik, eta gehienez ere gainerako % 54. Aurkeztu behar da:

  • Fakturekin batera, ordainketa egin izana eta zein egunetan egin den justifikatzeko agiriak.
  • Fakturen ordainketa guztiak honako hauen bidez egiaztatu beharko dira: transferentziaren, taloiaren, txekearen edo ordainketa justifikatzeko beste edozein agiriren kopia, edo dagokion zordunketa adierazten duen banku-laburpenaren fotokopia, edo finantza-erakundeak eginiko ziurtagiria.
  • Eskudiruz eginiko ordainketak ez dira kontuan hartuko.
  • 50 eurotik beherako (zergak kanpoan direla) gastuak frogatzeko fakturak eta agiriak ez dira kontuan hartuko justifikaziorako.
  • Diruz laguntzeko gastuak negozio-lokalen errentamendu-gastuak badira, gainera, errentamendu-kontratua aurkeztu beharko da.
 • Ekintzaileei bultzatzeko 2018ko laguntzen deialdia onestekoa (Proiektua ezartzeko laguntzak)

   

  dirulaguntzak

  Xedea

  Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2017an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (PROIEKTUA EZARTZEKO LAGUNTZAK)

  Aurrekontuko zuzkidura

  1.000.000 euros

  Prestazio ekonomikoa

  •  560.000 euro 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteei laguntzak emateko erabiliko dira. Gainera 224.000 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.

  •  440.000 euro 30 urteko edo gehiagoko pertsonei laguntzak emateko erabiliko dira.   Gainera 176.000 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.

  • Onuradun bakoitzak, gehienez ere, 3.500 euroko laguntza jasoko du. Zenbateko hori % 15 areagotuko da sustatzaileak 18 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago baditu (eskaera aurkezten duten unean). Eta beste % 15 emakumea bada.
  • Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten kideen kasuan, diru-laguntza ez da inola ere 10.000 eurotik gorakoa izango kide guztientzat.
  • Muga hori aplikatu behar baldin bada, formula hau erabiliko da bazkide bakoitzari zer diru-laguntza dagokion kalkulatzeko: deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile bakoitzaren partaidetza-ehunekoa aplikatuko zaie 10.000 €-ei, harik eta aurreko atalean xedatutakoaren arabera legokiokeen diru-laguntzaren zenbatekora iritsi arte.

  Adierazitako inbertsioak diruz lagundu ahal izateko, horiek 5.000 euro edo gehiagokoak izan behar dute, eta onuradunak eginak behar dute, EJZn alta eman baino hiru hilabete lehenago hasi eta EJZn alta eman ondoko hiru hilabete igaro baino lehenagoko tarte horretan. Edonola ere, diruz lagundu ahal izango dira, bakar-bakarrik, 2018ko urtarrilaren 1ean hasi eta diru-laguntza eskatu den egunera arteko exekuzio-epean gauzatutako inbertsioak.

  Diruz lagundutako inbertsioek enpresa-jarduerari lotuta jarraitu beharko dute gutxienez bi urtez, eskuratu zirenetik aurrera (fakturaren data).

  Zeharkako zergak ezin izango dira diruz lagundu, baldin eta berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere

  Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurrekontu-zuzkidura agortuz gero, erabakitzeko dauden eskabideei ezezkoa emango zaie, eta hori guztia jakinaraziko da Lanbideren webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbideren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

  Diruz lagundu ahal izango dira aktibo finko hauetan egiten diren inbertsioak, baldin eta jarduerarekin lotura zuzena badute:

  a)Eraikuntzak (lokalak eskuratzea izan ezik).

  b)Makinak

  c)Instalazioak

  d)Erremintak

  e)Altzariak

  f)Informazioa prozesatzeko ekipoak

  g)Enpresa-jarduerari edo jarduera profesionalari zuzenean eta esklusiboki lotutako garraio-elementuak. Hauek bakarrik egongo dira:

  • Salgaiak garraiatzeko erabilitako ibilgailu mistoak.
  • Kontraprestazio bidez bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak.
  • Kontraprestazio bidez gidariei edo pilotuei irakasteko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak.
  • Probak, saiakuntzak, erakustaldiak egiterakoan edo salmentak sustatzerakoan ekoizleek erabiltzen dituztenak.
  • Merkataritza-agenteen lanbideari lotutako joan-etorrietan erabilitakoak.
  • Zaintza-zerbitzuetan erabilitakoak.

  h)Frankizia-kontratuak.

  i)Aplikazio informatikoak.

  j)Merkataritza-funtsa.

  k)Eskualdatze-eskubideak.

  Ordainketa-modua:

  Aldi bakarrean ordainduko da diru-laguntza, hura eman ondoren

 • Gizarte ekonomian ekiteko laguntzak

  dirulaguntzak

  Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, dauden enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko kasuak barnean direla.

 • Jornada de presentación de ayudas y servicios 2017

  slide 1 1024

  El Grupo SPRI y la Agencia de Desarrollo Goieki han organizado una jornada para dar a conocer los programas de ayudas y servicios del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el Grupo SPRI correspondientes al año 2017.

 • Se han publicado las Ayudas de Apoyo a las Personas Emprendedoras

  Se establecen tres líneas subvencionables:

  1.- Ayudas al desarrollo de una idea empresarial

  El análisis y desarrollo de una idea de negocio, en cualquier rama de actividad, en régimen de dedicación exclusiva por parte de las personas promotoras.

 • XIX. Concurso de Proyectos Empresariales

  GOIEKI Enpresa ekimen berriak 2016 v 06tr

  Goieki, la Agencia de Desarrollo Comarcal del Goierri, promueve la XIX. Edición del CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES, contando con la colaboración de las empresas industriales de la comarca.

  Los valores que este concurso pretende fomentar y reconocer son: la figura de la persona emprendedora, innovación, desarrollo empresarial, así como la creación de empleo y riqueza en la comarca. En definitiva, Goieki apuesta por apoyar e impulsar todos aquellos proyectos empresariales que sean susceptibles de consolidarse en una realidad empresarial en el Goierri.

  El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 27 de mayo de 2016 a las 12:00 h.

  Para más información: http://www.goierri.eus/es/concurso

Back to top