• El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco se ha aprobado el programa "RENOVE MAQUINARIA" con el objetivo de fomentar las inversiones en maquinaria industrial nueva, para alcanzar un alto grado de modernización en los equipamientos productivos y a su vez adecuarlos a las normas de seguirdad y salud laboral.

 • resized image Renove Maqu

  Apoyar la adquisición de maquinaria industrial nueva en empresas industriales.
  La ayuda está dirigida a alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos de las empresas Pymes industriales, mejorando sus prestaciones en materia de seguridad, respeto al medio ambiente, etc, consiguiendo alcanzar una mejora de la productividad que aumente su grado de competitividad.

  Proyectos Subvencionables
  Tendrá la consideración de subvencionable, la adquisición de maquinaria destinada a la modernización de equipamientos productivos de las empresas industriales, así como a mejorar la productividad para aumentar el grado de competitividad. En la línea de la sostenibilidad mantenida, se procederá a la adquisición de maquinaria nueva.

  La maquinaria nueva deberá de tener un importe de compra mínimo de 70.000 euros (IVA excluido) y estar afecta al proceso productivo de la explotación económica de la entidad solicitante, y así mismo, deberá ser suministrada e instalada en la empresa beneficiaria.

  La maquinaria nueva deberá ser adquirida a partir de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco, siendo entregada y puesta en marcha dentro de los 12 meses siguientes de la presentación de la solicitud.

  No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos que formen parte del propio catálogo de productos de la entidad beneficiaria.

  Entidades Beneficiarias
  Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria las pequeñas y medianas empresas (Pymes) industriales que presenten proyectos de adquisición de maquinaria destinada a la modernización de equipamientos productivos siempre que:

  • Tengan la condición de PYME conforme a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 –Diario Oficial (DUE) nº L 124 de 20/05/2003 p. 0036 – 0041.
  • Dispongan de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se instalará/implantará la maquinaria adquirida.
  • Figuren de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

  Más información

 • Renovación de maquinaria y equipamiento para Industria 4.0. El programa RENOVE INDUSTRIA 4.0 persigue el fomentar las inversiones en nueva maquinaria y equipamiento avanzado, tanto hardware como software, con el objetivo de modernizar los entornos industriales para que puedan encarar o abordar proyectos de Industria 4.0 dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada.

 • 4.0 Industriarako makineria eta ekipamenduak berritzeko laguntzak. RENOVE INDUSTRIA 4.0 programaren helburua da inbertsioak sustatzea makineria berrian eta ekipamendu aurreratuan (hardwarean eta softwarean), ingurune industrialak modernizatzeko eta Fabrikazio Aurreratuaren barruan 4.0 Industriako proiektuei aurre egin ahal izateko.

 • dirulaguntzak

  Programa honen xedea industria-makina berrietan egin beharreko inbertsioak sustatzea da, produkzio-ekipamenduetan modernizazio-maila altua lortzeko eta, aldi berean, ekipamendu horiek laneko segurtasun eta osasun arauei egokitzea.

 • resized image Renove Maqu

  Industria-enpresek industriako makineria berria erosteko laguntzak ematea.
  ETE industrialetako produkzio-ekipamenduek modernizazio-maila handia izatea, besteak beste, segurtasun arloko prestazioak eta ingurumenarekiko errespetua areagotzeko; izan ere, produktibitatea handituz, posible izango da lehiakortasuna ere handitzea.

  Diruz lagundu daitezkeen proiektuak

  Diruz lagungarritzat joko da makineriaren erosketa, industria-enpresetako produkzio-ekipamenduak modernizatzera eta produktibitatea areagotzera bideratuta badago, horrela lehiakortasun-maila hobetzeko. Iraunkortasun-ildo berberari jarraikiz erosiko da makineria berria.

  Makineria berriaren erosketa-kostua 70.000 euro izango da gutxienez (BEZik gabe), eta erakunde eskatzailearen ustiapen ekonomikoaren produkzio-prozesuari atxikita egon beharko da nahitaez. Halaber, enpresa onuradunari hornitu eta enpresan bertan instalatu beharko da.

  Makineria berria oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta gero erosi beharko da, eta ezinbestean entregatu eta abiarazi beharko da eskaera aurkeztu eta hamabi hilabeteko epean.

  Diruz lagundutako jarduera gisa ez dira onartuko produktuak, erakunde onuradunaren katalogoan badaude.

  Erakunde onuradunak

  Produkzio-ekipamenduak modernizatzera bideratutako makinera erosteko proiektuak aurkezten dituzten enpresa txiki eta ertain (ETE) industrialek jaso ahal izango dituzte deialdi honen xede diren dirulaguntzak, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

  • ETEak izatea, Europako Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EB Gomendioan ezarritakoaren arabera –Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, L 124. zk, 2003/05/20, 0036-0041 or–.
  • Jarduera industrialeko zentro bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bertan instalatzea/ezartzea erositako makineria.
  • Alta emanda egotea EAEko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren dagokion epigrafe industrialean.

  Informazio gehiago

 • dirulaguntzak

  Este Programa tiene por objeto, fomentar las inversiones en maquinaria industrial nueva para alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos y a su vez adecuarlos a las normas de seguridad y salud laboral.

 • Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasun Sailetik "RENOVE MAQUINARIA" programa onartu da, makina industrial berrietan egindako inbertsioak sustatzeko produkzio ekipamenduen modernizazio maila handitzeko eta, era berean, ekipamendu horiek segurtasun eta lan osasunerako arauetara egokitzeko.

 • Están en periodo abierto de solicitud los programas Etorgai, Gaitek y NETs.

 • Etorgai, Gaitek eta NETs programak eskaera fasean daude.

Back to top