• En marcha los proyectos entre empresas y alumnos de Goierri Eskola.

  screen 1

  Goieki y Goierri Eskola llevan años colaborando en temas de Cultura Emprendedora y realizando jornadas de sensibilización en temas de emprendizaje. El objetivo es promover la cultura emprendedora. En los últimos años, trabajándolo mediante diferentes proyectos.

 • Enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programa

  Partaidetza red

  DESKRIBAPENA
  Programaren helburua da sustatzea kalitatezko enplegua, enpresen errotzea, lehiakortasuna, bere jarraitutasuna eta jasangarritasuna eta enpresetan pertsonen partaidetza aktibo, eraginkor eta erantzunkide baten bitartez.

  DIRULAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK
  Diruz laguntzeko moduko jarduketak izango dira:

  II. Eranskina: Ezartzeko prozesuak.

  III. Eranskina: Ikerketakoak eta arlo hauen garapenekoak: tresnak, metodologiak, lanabesak, ebaluazio sistemak, hedapena, sozializazioa eta balorizazioa, eta esperimentazioa:
  • partaidetza, kudeaketan
  • partaidetza, erabaki estrategikoetan
  • partaidetza, emaitzetan
  • partaidetza, kapitalean.

  Proiektu horiek proposatu eta garatu daitezke helburu hauek dituen jarduketa batetik: sendotzea eta garatzea antolakuntza-eraldaketa, lehiakortasuna eta jasangarritasuna, jarraitutasuna eta belaunaldi aldaketa, transmisioa, gizarte ekonomia, eta baita enpresa-berregituratze eta berrabiatze bereraino ere.

  pdf Enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programa (539 KB)

 • Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustzeko programa

  Talentua

  Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea pertsonen gaitasunak eta ahalmenak sustatzeko enpresa,gizarte eta lurralde balio partekatuak sortzeko.
  Diruz lagunduko diren jarduketak honelakoak izango dira: enpresetan ezarpen prozesuak bultzatzen dituzten proiektuak, baita ikerketakoak eta arlo hauen garapenekoak ere: tresnak, metodologiak, lanabesak, ebaluazio sistemak, hedapena, sozializazioa eta balorizazioa, eta esperimentazioa.

  Proiektuak, enpresaren eta lurraldearen ekosistema indartzera bideratuta egongo dira, erdigune gisa pertsona jarriko duten lan testuinguruen diseinuaren eta garapenaren bidez; gaitasunak eta ahalmenak sustatuz, eta pertsonen eta enpresen ikaskuntzaren bidez; eta lurralde mailan heziketa, ekonomia eta gizarte eragileen arteko interakzioa indartuz, ondorengo kasuetan sartzen badira:

  • Ahalmen giltzarrien, zeharkako eta etorkizunekoen garapena sustatzeko mekanismoak sortzea pertsonentzat, enpresentzat eta lurraldearentzat, ikaskuntzaren bidez testuinguru egokiak sortuz, balio bereizgarria sortzeko aukera emanez (balio aniztasunak, gaitasun-mapak, talentu kritikoaren mapa, ezarri behar den talentu mota bakoitzeko estrategia…).
  • Enpresetan ikaskuntzaren kultura bat eta ikasteko dinamikak garatzea (ikasteko ibilbideak ad hoc garatzea pertsona bakoitzaren arabera; auto-erabilera eta laguntza irudia bezalako tresnen bidez; ikaskuntza lantokian bultzatzea; ikasten duten erakundeak; ikasketak egiteko komunitateak; heziketa duala duten karrera planak…), nazioarteko esperientziak barne.
   Prozesuak garatzeko metodologiak eta pertsonen balioa emateko sistematikak esperimentatzea, enpresaren helburuekin eta estrategiekin eta pertsonen antolakuntzekin koherenteak direnak (balio mapak…).
  • Estrategiak eta erakundeen eta enpresen esperimentazioa sustatzea, lan inguruneetan enpleguaren denbora banaketa eraldatzeko formula aurreratuak erabiliz.
  • Kalitatezko enplegua eta lanpostuak, enplegu jasangarria, etorkizuneko enplegua/lana eta mugikortasun soziala aztertzea.
  • Sustatzea eta gizarteratzea: ahalmen giltzarriak eta zeharkakoak; ikasten ikasteko ahalmenak, eta ekimenaren zentzua; ikasteko aukerak eta trebetasun zientifiko-teknikoak (ZTIAM) eta sozialak, erronka berriei eta etorkizuneko itxaropenei erantzuten diotenak.
  • Mekanismoak sortzea (orientazio profesionala, prestakuntza eskaintza, …), pertsonen gaitasunak erakundeen eta enpresen beharrekin uztartu ahal izateko.
  • Emakumeen enplegagarritasuna, integrazioa eta ahalduntzea sustatzen duten ekintza positiboak.
  • Prozesu desberdinak ikertzea, ebaluatzea, balioztatzea eta gizartean hedatzea, gizarte eta lurralde balio partekatuak lortzeko; erdigune gisa pertsona duten erakunde harremanen modu berriak garatzea; lantoki eraldatzaileak; ikaskuntza prozesu garatuak, etorkizuneko lana eta lotutako ahalmenak.

  pdf Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza (544 KB)

 • Programa para la promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las empresas

  Talentua

  La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones para promover las competencias y las capacidades de las personas para generar valor empresarial, social y territorial compartidos.
  Las actuaciones subvencionables consistirán en proyectos que impulsen procesos de implantación en las empresas, así como proyectos de investigación, desarrollo de herramientas, metodologías, instrumentos, sistemas de evaluación difusión, socialización y valorización y experimentación.

  Los proyectos estarán orientados a fortalecer el ecosistema empresarial y territorial a través del diseño y desarrollo de contextos laborales que pongan en el centro a la persona, el impulso de las capacidades y competencias y el aprendizaje de las personas y las empresas, así como la interrelación entre los agentes formativos, económicos y sociales a nivel territorial, que se encuadren en los supuestos siguientes:

  • Generar mecanismos que promuevan el desarrollo de competencias clave, transversales y de futuro para las personas, las empresas y el territorio creando contextos favorables a través del aprendizaje que posibiliten la generación de valor diferencial (polivalencias, mapas de competencias, Mapa de Talento crítico, estrategia por tipo de talento a implantar,...)
  • Desarrollar una cultura de aprendizaje y dinámicas de aprendizaje en las empresas (desarrollar itinerarios de aprendizaje ad hoc para cada persona a través de herramientas de auto-uso y figuras de apoyo, estimular el aprendizaje en el lugar de trabajo, organizaciones que aprenden, comunidades de aprendizaje, planes de carrera formación dual…) incluyendo las experiencias internacionales.
  • Experimentar metodologías para el desarrollo de procesos y sistemáticas de aportación de valor de las personas coherentes con los objetivos y estrategias de la empresa, así como de las organizaciones a las personas (mapas de valor.)
  • Promover estrategias y la experimentación organizacional y empresarial en fórmulas avanzadas de transformación en los entornos laborales y de distribución del tiempo del empleo.
  • El análisis del empleo y los puestos de trabajo de calidad, el empleo sostenible, el futuro del empleo/trabajo y la movilidad social.
  • Promover y socializar las competencias clave y transversales, las competencias de aprender a aprender y el sentido de la iniciativa, las posibilidades de aprendizaje y habilidades científico-técnicas (STEAM) y sociales que respondan a los nuevos retos y expectativas futuras.
  • La generación de mecanismos (orientación profesional, oferta formativa, …) que hagan viables la incardinación de las competencias de las personas y necesidades de las organizaciones y empresas.
  • Acciones positivas que promuevan la empleabilidad, la integración y el empoderamiento de las mujeres.
  • Investigar, evaluar, valorizar y difundir socialmente diferentes procesos para lograr el valor social y territorial compartidos, desarrollo de nuevas formas de relaciones organizacionales que pongan en el centro a la persona, los lugares de trabajo transformadores, los procesos de aprendizaje desarrollados; y, el trabajo de futuro y sus competencias asociadas.

  pdf Promoción del talento y el aprendizaje en las empresas (551 KB)

 • Programa para promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial de Gipuzkoa

  Aukerak eta balio diferentziala

  El objetivo del programa es promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial de Gipuzkoa a través del desarrollo de los siguientes ejes de actuación:
  .- Promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad de las empresas de Gipuzkoa. Promover las capacidades y actuaciones que hagan posible la visión ambidiestra, tanto la explotación, funcionamiento de la actividad actual, como la exploración, generar nuevas oportunidades impulsando la transformación de la actividad a través de la aportación de valor de nuevas actividades y nuevos modelos empresariales futuros.
  .- Impulsar la continuidad de la actividad empresarial. Impulsar la continuidad y el enraizamiento de la actividad de las empresas a través de la creación y desarrollo de un contexto favorable que genere instrumentos y ámbitos facilitadores para la transmisión empresarial; y, favorezca y de soporte a fórmulas de transmisión en las empresas.
  .- Articular dinámicas de colaboración interempresarial. Impulsar capacidades competitivas mediante la colaboración entre empresas para definir y alcanzar dimensiones (capacidades de respuesta a los mercados) idóneas para el desarrollo de proyectos concretos y nuevas oportunidades empresariales.
  .- Integrar la economía circular en toda la cadena de valor de la actividad empresarial. Promover, desde la perspectiva de una economía circular, un contexto favorable para la creación de valor, la transformación empresarial y el desarrollo de una visión sistémica y compartida en el tejido empresarial de Gipuzkoa.
  .- Valorizar la economía creativa. Promover el valor de transformación de la economía creativa para generar y contribuir al desarrollo de ámbitos de oportunidad y de valor añadido.
  .- Crear valor social compartido y contribuir a los ODS. Promover un contexto favorable para la generación de manera proactiva de valor social compartido integrando la dimensión económica, social y medioambiental en la trasformación de la actividad empresarial de Gipuzkoa.

 • Promoción de la participación de las personas en las empresas

  Partaidetza red

  DESCRIPCIÓN
  Promover el empleo de calidad, el enraizamiento, la competitividad de las empresas, su continuidad y su sostenibilidad a través de una participación activa y efectiva y corresponsable de todas las personas de la empresa.

  ACTUACIÓNES SUBVENCIONABLES
  Serán actuaciones subvencionables los proyectos de:

  Anexo II: Procesos de implantación.

  Anexo III: Investigación, desarrollo de herramientas, metodologías, instrumentos, sistemas de evaluación, difusión, socialización y valorización y experimentación.

  Orientados a impulsar la participación de las personas en las empresas en los siguientes ámbitos:

  • participación en la gestión
  • participación en las decisiones estratégicas
  • participación en los resultados
  • participación en el capital.

  Dichos proyectos se pueden proponer y desarrollar desde una actuación dirigida a fortalecer y desarrollar la transformación organizativa, la competitividad y sostenibilidad, la continuidad y el relevo generacional, la transmisión, la economía social y hasta la propia reestructuración y relanzamiento empresarial.

  pdf Promoción de la participación de las personas en las empresas (546 KB)

Back to top