Ekintzailetza

IMG 2818

Urriaren 31n, Goilan fundazioa eta Goieki garapen agentziaren arteko hitzarmena sinatu zen agentziaren Ordiziako egoitza berrian ARRANOMENDIA KALEA (Granja auzoa). Gertakizun hau ospatzeko asmoz, bi erakundeetako ordezkariek akordioa publiko egin zuten. Alde batetik, Goilan fundazioko presidentea eta idazkaria, Iker Estensoro eta Unai Elola bertaratu ziren, eta bestetik berriz, Goieki-ko presidente den Felix Urkola eta Iker Galparsoro zuzendaria. Goilanen laguntza ekonomikoari esker Goiekik bere instalazioak hobetzeko aukera izango du eta eraikitzen ari den egoitza berrian, ekintzaileei zuzendutako bulego eta espazio berriak eskaintzeko inbertsio garrantzitsuak egingo ditu.  Eraikuntza prozesua dagoeneko fase aurreratu batean aurkitzen da eta urte amaierarako agentziak bere jarduerei instalakuntza berrietan ekitea aurre ikusten da.

Gehiago irakurri...

dirulaguntzak

Xedea

Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2018an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (ENPRESA-JARDUERAK SENDOTZEKO LAGUNTZAK)

Aurrekontuko zuzkidura

1.990.742 euros

Prestazio ekonomikoa

Prestazioa:

 • Onuradun bakoitzak, gehienez ere, 2.500 euroko laguntza jasoko du. Zenbateko hori % 15 areagotuko da sustatzaileak 18 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago baditu (eskaera aurkezten duten unean). Eta beste % 15 emakumea bada.
 • Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten kideen kasuan, diru-laguntza ez da inola ere 6.000 eurotik gorakoa izango kide guztientzat. Muga hori aplikatu behar baldin bada, formula hau erabiliko da bazkide bakoitzari zer diru-laguntza dagokion kalkulatzeko: deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile bakoitzaren partaidetza-ehunekoa aplikatuko zaie 6.000 €-ei, harik eta aurreko atalean xedatutakoaren arabera legokiokeen diru-laguntzaren zenbatekora iritsi arte.

Diru kopurua:

 • 875.926 euro 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteei laguntzak emateko erabiliko dira.
  Gainera 445.926 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.
 • 1.114.816 euro 30 urteko edo gehiagoko pertsonei laguntzak emateko erabiliko dira.
  Gainera 350.370 euro emakumeei laguntzak emateko erabiliko dira.

Deskripzioa, banaketa-mota eta/edo prestazio-mugak:

Diru-laguntza jaso ahal izango da enpresa sortu berri baten proiektua sendotzeko beharrezko diren sustapen-, funtzionamendu- eta kudeaketa-gastuak ordaintzeko:
a) Langile Autonomoen Araubide Berezian norbere konturako langile gisa eginiko kotizazioaren ordainketari dagozkion kuotak, edo, hala badagokio, Gizarte Segurantzakoak edo nahitaezko mutualitate profesionalari dagozkionak. Gastu hori ez da hartuko diruz lagun daitekeen gastutzat, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio publiko batzuek diruz lagundu badute.
b) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate- eta merchandising-kanpainak, saltoki eta ibilgailuen errotuluak, errotuluen argiztapena eta diseinua.
c) Web orrien eta sare sozialen diseinua, publizitate bannerrak beste enpresa baten web orrian, web orrialdeen mantentze-lanak, web orrian pluginak sartzearekin loturiko gastuak eta Facebooken sustatzeko zerbitzuen kostua.
d) Aholkularitza (zerga-, lan-, kontabilitate- edo administrazio-arloan, liburu-edukitzailetzarekin eta eguneroko zerga- eta kontabilitate-arloko betebeharrekin loturikoak, lan arriskuekin loturikoak, erakusleihoak aldatzeko eta hobetzekoak...) eta coaching-gastuak
e) Ekintzaileak eginiko prestakuntza-ikastaroak, zuzenean enpresa abian eta funtzionamenduan jartzearekin lotura dutenak, baldin eta diruz lagundutako aldiaren barruan hasten badira.
f) Negozio-lokalen errentamendua, betiere baldintza hauek betetzen badira: ez izatea familia-etxebizitzaren zati edo beste enpresa batekin partekatutako eremu; ez egotea 2. mailarainoko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik lokalaren errentatzailearekin; eta ez izatea errentatzaile diharduen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide partaide.

a), d) eta f) letretan adierazitako gastuei dagokienez, diruz lagunduko dira 6 hilabeteko epean egindako gastuak, diru-laguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 6 hilabete horiek hartuko dira diruz lagundutako alditzat.

b), c) eta e) letretan adierazitako gastu diruz lagungarriak izango dira deialdi 2018/10/05etik aurrera sortu eta ordaindutakoak, 6 hilabeteko epera arte, diru-laguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Aholkularitza emateaz eta laguntzeaz ardura daiteke legez eratutako edozein erakunde edo enpresa, haren jardueran sartzen badira diruz lagunduko diren jarduerak.

Zeharkako zergak ezin izango dira diruz lagundu, baldin eta berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.

Fakturatutako zenbatekoaren zati bat diruz lagungarria ez den aldi bati egotzi beharreko gastuei badagokie, modu proportzionalean egokituko zaio fakturan jasota dagoen eta diruz lagun daitekeen aldiaren zatiari.

Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurrekontu-zuzkidura agortuz gero, erabakitzeko dauden eskabideei ezezkoa emango zaie, eta hori guztia jakinaraziko da Lanbideren webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbideren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

Ordainketa-modua:

Diru-laguntza honela ordainduko da:
• Lehenengo ordainketa: diru-laguntzaren % 46 diru-laguntza ematea onartu ostean, 2018ko aurrekontuko ordainketa-kredituaren kargura.
• Bigarren ordainketa: 2019ko konpromiso-kredituaren kargura, benetan egindako eta egiaztatutako gastuengatik, eta gehienez ere gainerako % 54. Aurkeztu behar da:

 • Fakturekin batera, ordainketa egin izana eta zein egunetan egin den justifikatzeko agiriak.
 • Fakturen ordainketa guztiak honako hauen bidez egiaztatu beharko dira: transferentziaren, taloiaren, txekearen edo ordainketa justifikatzeko beste edozein agiriren kopia, edo dagokion zordunketa adierazten duen banku-laburpenaren fotokopia, edo finantza-erakundeak eginiko ziurtagiria.
 • Eskudiruz eginiko ordainketak ez dira kontuan hartuko.
 • 50 eurotik beherako (zergak kanpoan direla) gastuak frogatzeko fakturak eta agiriak ez dira kontuan hartuko justifikaziorako.
 • Diruz laguntzeko gastuak negozio-lokalen errentamendu-gastuak badira, gainera, errentamendu-kontratua aurkeztu beharko da.